من واز توجدایی وای برمن          تو و بی اعتنایی وای برمن
 
به وقت مردن و در پای میزان            سراغم گر نیایی وای بر من