براستی که قدرتی بالاتر از قدرت خداوندتعالی وجودندارد