روز مـحشر پـرسیـد ز مـن رب جلی 

گفت تو غـرق گنـاهی؟
گفتمش یـا رب بلی گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت ؟
گفتمش چون حک نمودم روی قلبم
یاعـلــ♥ـــی